Regulamin konkursu „Wygraj coaching dietetyczny”

§1. Informacje ogólne 

 1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursie „Wygraj coaching dietetyczny” prowadzonym na blogu www.healthandthecity.pl.
 2. Konkurs „Wygraj coaching dietetyczny” ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

§2. Zasady i warunki udziału w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające pełnej zdolności prawnej biorą udział w konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Uczestnik, który przystępuje do konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Konkurs trwa od 14.07.2015 do 31.07.2015 do godziny 23:59.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres mailowy ika.health.and.the.city@gmail.com odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: „Dlaczego chciałbyś/ chciałabyś spróbować diet coachingu?”
 5. Komisja konkursowa złożona z autorki bloga Health and the City i przedstawiciela firmy LunchCoach przyzna nagrodę 1 osobie, która udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 7.08.2015 r.

§3. Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest 8-godzinna sesja coachingowa w firmie LunchCoach.
 2. Wartość nagrody, o której mowa w pkt. 1 §3 wynosi  640 zł brutto.
 3. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu www.healthandthecity.pl oraz na profilu Health and the City na Facebooku.
 5. Zwycięzca powinien w ciągu 5 dni roboczych skontaktować się z autorką bloga Health and the City, przesyłając na adres: ika.health.and.the.city@gmail.com swoje dane (imię, nazwisko i numer telefonu).
 6. Zwycięzca może odebrać nagrodę, tj. wziąć udział w coachingu dietetycznym w firmie LunchCoach najpóźniej do 31 grudnia 2015 r.
 7. Wartość nagrody w niniejszym konkursie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), w związki z tym nagroda wolna jest od podatku dochodowego.
 8. Zwycięzcy nie przysługuje możliwość wymiany nagrody na inną ani na gotówkę.

§4. Przetwarzanie danych osobowych i ochrona praw autorskich 

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z regulaminem, w szczególności w celu przekazania nagrody.
 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację jego odpowiedzi na blogu www.healthandthecity.pl i/lub na profilu  Health and the City na Facebooku.
 3. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, dotyczące udziału w konkursie, wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie informacje na temat konkursu Uczestnicy mogą uzyskać wyłącznie poprzez kontakt mailowy pod adresem: ika.health.and.the.city@gmail.com
 4. Reklamacje mogą być składane w terminie do 14 dni od zakończenia konkursu na adres mailowy: ika.health.and.the.city@gmail.com
 5. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.