Regulamin konkursu „Deser bez cukru”

§1. Informacje ogólne 

 1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursie „Deser bez cukru” prowadzonym na blogu www.healthandthecity.pl.
 2. Konkurs „Deser bez cukru” ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

§2. Zasady i warunki udziału w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające pełnej zdolności prawnej biorą udział w konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Uczestnik, który przystępuje do konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Konkurs trwa od 25.03.2015 do 1.04.2015 do godziny 23:59.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  • polubienie profilu Health and the City na Facebooku;
  • zamieszczenie pod postem konkursowym na profilu Health and the City na Facebooku lub w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu przepisu na zdrowy deser bez cukru.
 5. Zabrania się publikowania treści wulgarnych lub obraźliwych oraz naruszających prawo polskie lub niniejszy regulamin. Użycie treści tego typu powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w konkursie.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 3.04.2015 r.

§3. Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są 2 książki „Rzucam cukier” Sarah Wilson oraz 1 książka „Słodki sposób na alergię” Małgorzaty Kalemby-Drożdż
 2. Zasady przyznawania nagród są następujące:
  • dwa najciekawsze zdaniem autorki bloga przepisy zostaną nagrodzone książkami „Rzucam cukier”
  • przepis, który zdobędzie najwięcej polubień innych Użytkowników (na blogu i na profilu Health and the City na Facebooku) zostanie nagrodzony książką „Słodki sposób na alergię”
 3. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 4. Koszty wysyłki nagród do Zwycięzców (na terenie Polski) ponosi autorka bloga.
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu www.healthandthecity.pl oraz na profilu Health and the City na Facebooku
 6. Zwycięzca powinien skontaktować się z autorką bloga poprzez adres mailowy ika.health.and.the.city@gmail.com w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników. Po tym terminie Zwycięzca traci prawo do nagrody, a otrzymuje ją kolejny wybrany przez autorkę bloga Uczzestnik.
 7. Treść wiadomości, o której mowa w pkt. 6 powinna zawierać: imię i nazwisko Zwycięzcy, adres korespondencyjny, na który zostanie przesłana nagroda oraz telefon kontaktowy
 8. Wartość nagród w niniejszym konkursie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), w związki z tym nagrody wolne są od podatku dochodowego.
 9. Zwycięzcy nie przysługuje możliwość wymiany nagrody na inną ani na gotówkę.

§4. Przetwarzanie danych osobowych i ochrona praw autorskich 

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z regulaminem, w szczególności na potrzeby wysyłki nagród.
 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację jego przepisu na blogu www.healthandthecity.pl i/lub na profilu  Health and the City na Facebooku.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, że zgłoszony przez niego przepis nie narusza dóbr osób trzecich.
 4. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, dotyczące przepisów zgłoszonych w konkursie, wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie informacje na temat konkursu Uczestnicy mogą uzyskać wyłącznie poprzez kontakt mailowy pod adresem: ika.health.and.the.city@gmail.com
 4. Reklamacje mogą być składane w terminie do 14 dni od zakończenia konkursu na adres mailowy: ika.health.and.the.city@gmail.com
 5. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.